Мисия благоденствие

 

ПРОЕКТ „Мисия Благоденствие” с бенефициент – Областна администрация Разград по Договор № А10-13-45/19.01.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.

Материал

Публикуван

Проведе се заключителна пресконференция по повод приключване на проект „Мисия Благоденствие” с бенефициент Областна администрация Разград

 

20.11.2013

На 4.07.2013 г. от 11:00 часа в конферентната зала на хотел „Лес” ще се проведе заключителната пресконференция по проект „Мисия Благоденствие” с бенефициент Областна администрация Разград

 

Приключи изпълнението на дейностите „Актуализация и набиране на нова информация за Област Разград” и „Изготвяне на Социално-икономически анализ на Област Разград” по проект „Мисия Благоденствие” с бенефициент Областна администрация Разград

 

 

20.11.2013

 Приключи формирането на политики с участието на всички заинтересовани страни – 10 бр. фокус групи по проект „Мисия Благоденствие” с бенефициент Областна администрация Разград

 

20.11.2013

Обучение по стратегическо планиране за служители от областната и общинските администрации по проект „Мисия Благоденствие” с бенефициент Областна администрация Разград

 

20.11.2013

Състоя  се начална пресконференция по повод стартирането на дейностите по проект „Мисия Благоденствие” с бенефициент – Областна администрация Разград.

 

20.11.2013

Започна изпълнението на основните дейности по проект „Мисия Благоденствие” с бенефициент – Областна администрация Разград

 

20.11.2013Към началото на страницата