Териториални структури на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

гр.Разград

ул. “БУЗЛУДЖА” №2, ет.6

Тел/Факс: 084/660396; 084/661355 
Ел. поща: razgrad@cadastre.bg
Интернет страница:

http://www.cadastre.bg/contacts/

Изнесено работно място към СГКК - град Исперих

гр.Исперих

ул. "В. Левски" № 70, ет.2-ТСУ

Тел/Факс: 08431/2178 
Интернет страница:

http://www.cadastre.bg/contacts/

Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО)

гр.Разград,

бул."Бели лом" 37А  , ет.5  стая 502

/Сграда на Общинската администрация/

Тел.: 084 628 202
Интернет страница:

hhttp://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=79

Регионален отдел „Национален строителен контрол" (РО „НСК")

гр. Разград – 7200бул. България №15, ет.5, п.к.115

Тел.: 084 661393
Факс: 084 661392
Интернет страница: http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJoIGMALia%2bNv8hQnouB3tneEWVpjPQXQEk%3d

Областно пътно управление - град Разград

грРазград, ул. Княз Ал.Дондуков 3

Тел.: 084/661919
Ел. поща: road.adm@infotel.bg
 Към началото на страницата