Териториални структури на Министерство на правосъдието

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Окръжен съд - град Разград

 гр. Разград, пл.”Независимост” № 1,

Тел.:  084/660 675, 084/ 661183, 084/660537
Факс: 084/660179

Ел. поща: os_razgrad@mail.bg
Интернет страница: 
http://razgrad.court-bg.org/

Районен съд - град Исперих

гр.Исперих
ул. “Дунав” № 2
п.к.43

Тел.: 08431/2076;

Факс: 08431/2076

Ел. поща: rs_isperih@raionensydisperih.org Интернет страница:
http://raionensydisperih.org/

Районен съд - град Кубрат

гр. Кубрат
ул.”Цар Иван Асен ІІ” №4

Тел.: 0848/72563
Ел. поща: rs_kubrat@abv.bg
Интернет страница: 
http://court-kubrat.org

Районен съд - град Разград

гр. Разград, пл.”Независимост” № 1

Тел.: (084) 625 480, (084)  624 339,  (084) 624 339
Факс: (084) 642 265
Ел. поща: rs_razgrad@mbox.contact.bg

Интернет страница:
http://www.razgradrs.court-bg.org/


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

Имотен регистър – град Разград

гр. Разград, пл."Независимост" №2

Интернет страница: 
www.registryagency.bg/

Имотен регистър - град Исперих

гр.Исперих

ул."Дунав" № 2

Интернет страница:
www.registryagency.bg/

Имотен регистър - град Кубрат

гр.Кубрат

ул."Цар Иван Асен" № 4

Интернет страница: 
www.registryagency.bg/

Търговски регистър - град Разград

гр. Разград,

ул. Никола Вапцаров №4, (бивш магазин Ален Мак)

Интернет страница:
www.registryagency.bg/

Регистър Булстат - град Разград

гр. Разград,

ул. Никола Вапцаров №4, (бивш магазин Ален Мак)

Интернет страница:
www.registryagency.bg/

Регистър на имуществените отношения на съпрузи

гр. Разград,

ул. Никола Вапцаров №4, (бивш магазин Ален Мак)

Интернет страница:

www.registryagency.bg/


ОБЛАСТНА СЛУЖБА "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" -Разград 

Сектор „Арести" - Арест - град Разград

Местонахождение – сградата на Окръжна прокуратура – гр. Разград
ул. “Бели Лом” № 33

Интернет страница:
www.gdin.bg/Pages/Arrests/Default.aspxКъм началото на страницата