Териториални структури на Министерство на земеделието и храните

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Областна дирекция „Земеделие"        

 гр. Разград, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Тел.: 084/ 616 011 
Интернет страница:
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Razgrad/bg/Home.aspx

Общинска служба по земеделие - Завет

гр. Завет, ул. "Лудогорие" № 19, ет.3

Тел.:  08442/20 24

Факс: 08442/ 22 39
Ел. поща: oszg_zavet@abv.bg
Интернет страница: 
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Razgrad/bg/Structure/osz.aspx

Общинска служба по земеделие - Исперих

гр. Исперих, ул. "Родопи" № 1

Тел./факс: 08431/23 55
Ел. поща: oszg_isperih@abv.bg
Интернет страница: 
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Razgrad/bg/Structure/osz.aspx

Общинска служба по земеделие – Исперих,офис Самуил

с. Самуил, ул. "Хаджи Димитър" № 5

Тел.: 08477/ 28 44

Ел. поща: oszg_samuil@abv.bg
Интернет страница: 
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Razgrad/bg/Structure/osz.aspx

Общинска служба по земеделие - Кубрат

гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен ІІ" №1

Тел.: 0848/ 7 23 72

Ел. поща: oszg_kubrat@abv.bg <oszg_kubrat@abv.bg>
Интернет страница: 
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Razgrad/bg/Structure/osz.aspx

Общинска служба по земеделие - Разград

гр. Разград, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Тел.: 084/ 616 020

Ел. поща: razgrad@abv.bg
Интернет страница: 
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Razgrad/bg/Structure/osz.aspx

Общинска служба по земеделие – Разград, офис Цар Калоян

гр. Цар Калоян, пл. "Демокрация" № 1

Тел.: 08424/22 48
Ел. поща: oszgtsar_kaloqn@abv.bg >
Интернет страница: 
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Razgrad/bg/Structure/osz.aspx

Областна дирекция на държавен фонд  „Земеделие" - Разград

гр. Разград, бул."Априлско въстание" №4

Тел.: 084/ 61 77 35 ;  084/ 61 77 22
Интернет страница: 
http://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/

Областна дирекция по безопасност на храните

гр. Разград, ул. Ветеринарна №1

Тел.:  084/661 304
Ел. поща:  RVS_17@nvms.government.bg
Интернет страница:
www.babh.government.bg/bg/contacts-regions.html

Териториален сектор „Рибарство и контрол"

гр. Разград, бул. “България” №15

Тел./факс: 084/ 660 222, 084/660976

Ел. поща:razgrad@iara.government.bg
Интернет страница:
http://iara.government.bg/?page_id=22

Териториално звено "Апробация и семеконтрол"

гр. Разград, бул."Априлско възтание" 103 Селскостопански техникум - Младежки дом 

Тел.: 084/626717
Интернет страница: 
http://iasas.government.bg/bg/organization.html

Регионална служба към Контролно-техническа инспекция

гр. Разград, бул. „България“ – 15, ет.4, ст.13

Тел.: 084661935
Ел. поща: razgrad@kti.government.bg
Интернет страница: 
www.tcibg.eu/kontrolno-tehnicheska-inspekciq.html

Областен офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)

гр. Разград, ул. "Княз Дондуков" № 3, ет.3, офиси 34, 35
(сграда на Областно пътно управление)

Тел/факс: 084 / 66 10 75
Моб. тел.: 084 / 66 10 75
Ел. поща: razgrad.m@naas.government.bg
Интернет страница: 
www.naas.government.bg/bg/ЗаНас/Структура

Държавно горско стопанство Разград

гр. Разград,

 гр. Разград, ул. Черна 34

Тел:    084/661319

факс:  084/661319

Ел. поща: dlrazgrad@nug.bg

 

Държавно горско стопанство Сеслав-  Кубрат

 гр. Кубрат ул. Осми март 3

Тел:    0838 72290 

факс:  0838 72394

Ел. поща: dds_seslav@abv.bg

Държавно ловно стопанство „ВОДЕН – ИРИ ХИСАР”- Завет

 с. Острово, 7326, общ. Завет, обл. Разград

Тел:    0889 320 925

факс:   0889 849 833

Ел. поща: voden@scdp.bg

Интернет страница: 

www.voden.bg

 Към началото на страницата