ОА1.12 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Наименование на услугата според СУНАУ

ОА1.12
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Бланка за заявката

Прикачен файл

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост – чл. 77 и чл. 82а

ЗОСОИ.

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Документ, удостоверяващ правото на собственост на заявителя върху недвижимия имот – оригинал или копие.

3. Актуална скица на имота – оригинал.

4. Удостоверение за идентичност на имота.

5. Удостоверение за наследници (ако имота е наследствен).

6. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

7. Документ за платена такса.

8.  Други документи при необходимост.

Срок на изпълнение

обикновенна услуга - 7 работни дни
бърза услуга - 3 работни дни

Такса

Съгласно ПМС №26/03.02.2011г., както следва:
обикновенна услуга - 15 лв. за всеки имот
бърза услуга - 22,50 лв. за всеки имотКъм началото на страницата