ОА1.9 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Наименование на услугата според СУНАУ

ОА1.9

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Бланка за заявката

Прикачен файл

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост – чл. 72, ал. 2;

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - чл. 104, ал. 3.

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Документи,   удостоверяващи   статута   на   държавното   юридическо лице (нормативен, поднормативенилиадминистративенактзасъздаванетому).

3. Документи, удостоверяващи основанието за поправка   на съществуващия акт за държавна собственост.

4. Актуална  скица  на  имота  в  оригинал.  

5. Извлечение от счетоводния баланс на юридическото лице:

-сметка  201  –  земя  с  отбелязан  размер  на  терена  /кв.м./  и  балансова стойност.

-сметка 203 - сгради и  балансовата им   стойност с приложена техническа справкас отбелязани наименования на сградата, застроена площ/кв.м./, етажност, конструкция, година на построяване.

6. Актуална  данъчна  оценка  на  имота  –  оригинал,  в  която  площта  на  земя  и сграда/и да съответства на площта по скица/схема.

7. Копия от съставени актове за държавна собственост(при наличие на такива).

Срок на изпълнение

14 дни – чл. 57 от АПК

Такса

без таксаКъм началото на страницата