ОА1.8 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

Наименование на услугата според СУНАУ

ОА1.8

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

Бланка за заявката

Прикачени файлове

Нормативно oснование

Граждански процесуален кодекс - чл. 587, ал.1
Закон за държавната собственост - чл. 77, чл. 82а

Необходими документи

1. Искане от деловодството на Областна администрация
2. Копие на скица на имота /когато е земеделска земя, скицата следва да бъде заверена от общинската служба "Земеделие и гори" и да е придружена с удостоверение, че няма реституционни претенции към имота/ 
3. Удостоверение за наследници /ако имота е наследствен/ 
4. Копие от нотариален акт /договор/
5.Данъчна оценка
6. Документи доказващи правото на собственост
7. Документ за платена такса

Срок на изпълнение

обикновенна услуга - 7 работни дни
бърза услуга - 3 работни дни

Такса

Съгласно ПМС №26/03.02.2011г., както следва:
обикновенна услуга - 10 лв. за всеки имот
бърза услуга - 15 лв. за всеки имотКъм началото на страницата