ОА1.7 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Наименование на услугата според СУНАУ

ОА1.7

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Бланка за заявката

Прикачен файл

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост – чл.77.

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Документ за собственост – оригинал или копие.

3. Актуална скица на имота, издадена от компетентен орган – оригинал, с нанесени площи на терена и сградите.

4. Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е наследствен).

5. Други – Удостоверение за идентичност на имота, съдебно удостоверение, доказателства за наличие на правен интерес.          

Срок на изпълнение

7 дни– чл. 57 от АПК

Такса

без таксаКъм началото на страницата