ОА1.5 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

Наименование на услугата според СУНАУ

ОА1.5

Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

Бланка за заявката

Прикачен файл

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост - чл. 71, чл. 72, чл. 74 ;

Правилник за прилагане на закона за държавната собственост - чл. 104, ал. 4.

Необходими документи

1. Писмено искане;

2. Документи, удостоверяващи статута на държавното юридическо лице(нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му).

3. Актуална скица на имота в оригинал.

4. Извлечение от счетоводния баланс за дълготрайните активи:

- сметка 201 – земя, с отбелязана площ на терена в кв.м. и балансова стойност;

- сметка 203 – сгради и балансовата им стойност, с приложена техническа справка с отбелязани наименование на сградата, застроена площ (кв.м.), етажност, конструкция, година на построяване.

5. Копия от предходни съставени актове за държавна собственост (при наличие на такива).

6. Документи, удостоверяващи основанието за актуализация на съществуващия акт за държавна собственост.

Пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

Срок на изпълнение

14 дни – чл. 57 от АПК

Такса

без таксаКъм началото на страницата