ОА1.2 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Наименование на услугата според СУНАУ

ОА1.2

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Бланка за заявката

Прикачен файл

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост - чл. 68, ал. 1; чл. 71;
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - чл.102, ал. 2 във връзка с чл. 103, ал 2; чл. 104, ал. 1

Необходими документи

1. Документ, удостоверяващ предоставянето на имота от държавата.

2. Актуална скица на имота – 2 екз., оригинали.

3. Копие на предходен АДС за имота, ако е съставян такъв.

4. Удостоверение за актуална данъчна оценка – 2 екз., оригинали.(от Данъчната служба на съответната община).

5. Счетоводна справка – извлечение от баланса по сметка 201/земя/ и сметка 203/сгради, съдържаща вида на имота, година на завеждане като материални активи, административен адрес.

6. Техническа справка за поземления имот и/или сградите, съдържаща: номер и площ на поземления имот, застроена площ на всяка сграда, начин на трайно ползване и предназначение,  брой етажи, вид конструкция, година на построяване.

7. Пълномощно – нотариално заверено.(при  подаване на искането от пълномощник.)

Срок на изпълнение

от 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Такса

без такса


Прикачени файловеКъм началото на страницата