ОА2.15 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Наименование

на услугата      

ОА2.15

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Правно основание

чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от  ЗУТ на  лицето, упражнявало строителен надзор.

3. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

4. Документ от  Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнено изискване по чл. 175, ал. 5от ЗУТ .

5. Нотариално заверено пълномощно за представител, когато заявлението не се подава от възложителя.

6. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

7 дни

Такса

Такса - Тарифа 14 на МРРБ


Прикачени файловеКъм началото на страницата