ОА2.9 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Наименование

на услугата  

ОА2.9

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Правно основание

Чл. 150,  ал. 1 от Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Документ за собственост.

3. Актуална скица на имота.

4. Документи за предварително съгласие за изработване на ПУП по чл. 124а, от органите по ал. 1-3 от ЗУТ.

5. Задание, одобрено от органите по  ал. 3 или ал. 4 на чл. 124а от ЗУТ, съгласувано с Министерство на културата – чл. 125, ал. 6 и Министерство на околната среда и водите – съгласно чл. 125, ал. 7 от ЗУТ.

6. Скица с предложение за изменение на ПУП за случаите по чл. 135 от ЗУТ.

7. Документи по чл. 62а, ал. 3 (т. 1/ т. 2) от ЗУТ за случаите по чл. 62а, ал. 2 от ЗУТ.

8. Документи по чл. 63, ал. 2 и  ал. 4 от ЗУТ.

9. За случаите при разрешаване изработване на план-извадка по чл. 133 от ЗУТ.

10. Проект за план-извадка, съгласуван с проектанта на ПУП съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУТ.

11. Извадка от действащия ОУП.

12. Нотариално заверено пълномощно за представител, когато заявлението не се подава от възложителя.

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Без такса


Прикачени файловеКъм началото на страницата