ОА2.8 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

Наименование

на услугата  

ОА2.8

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

Правно основание

чл. 145, ал. 2, т. 1 във връзка с ал. 4; чл. 154, ал. 5 от  Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Одобрен ПУП.

3. Документи за собственост или отстъпено право на строеж в чужд имот.

4. Скица /виза/ за проектиране.

5. Инвестиционен проект по части – 3 комплекта.

6. Разрешение за строеж.

7. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа.

8. Положително становище на компетентните органи.

9. Други, съобразно изискванията за стоежа.

10. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Чл. 28, ал. 8 от Тарифа 14 на МРРБ


Прикачени файловеКъм началото на страницата