ОА2.7 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

Наименование

на услугата 

ОА2.7

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

Правно основание

чл. 145, ал. 5 от  ЗУТ, § 184, ал. 7 от ПЗР на Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Разрешение за строеж.

3. Документи за собственост или отстъпено право на строеж в чужд имот.

4. Скица /виза/ за проектиране.

5. Проект заснемане по части – 3 комплекта.

6. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа.

7. Положително становище на компетентните органи.

8. Други, съобразно изискванията за стоежа.

9. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Такса – ч. 28, ал. 7 от Тарифа 14 ма МРРБ


Прикачени файловеКъм началото на страницата