ОА2.6 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Наименование

на услугата    

ОА2.6

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Правно основание

чл. 148, ал. 3, т. 1  от Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Влязъл в сила  ПУП.

3. Документи за собственост или отстъпено право на строеж в чужд имот.

4. Одобрен инвестиционен  проект по части.

5. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа.

6. Други, съобразно изискванията  за стоежа.

7. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

7 дни – чл. 148, ал. 4, предл. последно от ЗУТ 

Такса

Такса - чл. 29, ал. 2 от Тарифа 14 на МРРБ


Прикачени файловеКъм началото на страницата