ОА2.5 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Наименование

на услугата    

ОА2.5

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Правно основание

чл. 145, ал. 2, т. 1 и чл. 143, ал. 2 от Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Документи за собственост или отстъпено право на строеж в чужд имот.

3. Скица /виза/ за проектиране.

4. Инвестиционен  проект по части – 3 комплекта.

5. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа.

6. Положително становище на компетентните органи за строежите от първа и втора категория.

7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

8. Становище на министъра на околната среда и водите за обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл.104, ал. 1 от ЗООС.

9. За недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителни зони – съгласуване при условията и по реда на чл.125, ал. 5 от ЗУТ.

10. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

7 дни - по чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ.

1 месец - по чл. 142, ал. 6, т.1 от ЗУТ.

Такса

Такса - чл. 28, ал. 4 от Тарифа 14 на МРРБ


Прикачени файловеКъм началото на страницата