ОА2.4 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Наименование

на услугата    

ОА2.4

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Правно основание

чл. 141, ал. 6, т. 1 и  чл. 143, ал. 2 от  Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Идеен проект по части.

3. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа.

4. Положително становище на компетентните органи за строежите от първа и втора категория.

5. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

6. Становище на министъра на околната среда и водите за обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС.

7. За недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителни зони – съгласуване при условията и по реда на чл.125, ал. 5 от ЗУТ.

8. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

1 месец или 7 дни в случаите по чл. 142, ал. 6, т.1 и т.2 от ЗУТ

Такса

Такса - чл. 28, ал. 1 от Тарифа 14 на МРРБ


Прикачени файловеКъм началото на страницата