ОА2.12 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията

Наименование

на услугата

ОА2.12

Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от  Закона за устройството на територията

Правно основание

чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Документи, доказващи, че възложителят е собственикът на поземления имот  или лице, което има учредено право на строеж върху поземления имот или има право да строи в имота по силата на специален закон.

3. Три копия от технически или работен инвестиционен проект, в обхват и съдържание, определени от Наредба  № 4 от 21 май   2001 г.

4. Административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по ЗООС или друг.

5. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите; други разрешителни,

изискуеми по специални закони.

6. Оценка за съответствието, със съществените изисквания към строежите, изготвена от лицензирана фирма-консултант (задължителна само за строежите от първа и втора категория).

7. Оценката за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект, изготвена по отделен договор с възложителя от физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна".

8. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност, ако строежът е първа или втора категория.

9. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

10. Съгласувателно писмо от Националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125,    ал. 6 - за недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителните им зони.

11. Нотариално заверено съгласие от заинтересованите лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ.

12. Оригиналните екземпляри от разрешението за строеж.

13. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Такса - Тарифа 14 на МРРБ


Прикачени файловеКъм началото на страницата