ОА2.1 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Наименование на 

услугата

ОА2.1

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Нормативно

основание

чл.124а, ал.3 и ал.7 от Закон за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими 

документи

1. Писмено искане.

2. Обосновка по предложението.

3. Актуална скица.

4. Задание, съставено от възложителя и съгласувано от  кметовете на засегнатите общини, включително и необходимата информация за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове. При необходимост - опорен план и друга допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия.

5. Писмено становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице за устройствени планове, които обхващат горски територии.

6. Съгласувателно писмо от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство.

7. Преценка на необходимостта от екологична оценка по ред, определен с наредбата по чл. 90 от Закона за опазване на околната среда, на Министерството на околната среда и водите или съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

8. Нотариално заверено пълномощно за представител,  когато заявлението не се подава от възложителя.

Срок за изпълнение

до 30 дни - чл. 57 от АПК

Такса

Без такса


Прикачени файловеКъм началото на страницата