Европейски уроци

 

Проект  „Европейски уроци”  с   бенефициент Областна администрация Разград по Договор № 10-25-19/19.03.2012 г,

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейският съюз, чрез Европейският социален фонд, Приоритетна ос II„Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.

Материал

Публикуван

Изпълнението на Дейност 7. „Организиране и провеждане на двудневен форум „Peer review” на добрите практики” по проект „Европейски уроци” с бенефициент Областна администрация Разград

12.11.2013

Изпълнение на Дейност 6. „Изработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в Областна администрация Разград”по проект „Европейски уроци” с бенефициент Областна администрация Разград

12.11.2013

Проведе се Заключителна пресконференция по повод успешното приключване на проект “Европейски уроци”.

12.11.2013

Изпълнение на Дейност 5. “Обмяна на опит в Департамент Шарант-Маритим, Франция” по проект “Европейски уроци” с бенефициент Областна администрация Разград

12.11.2013

Изпълнение на Дейност 4. “Учебно посещение “Среща за партньорски обмен” в Регион Марке, Италия” по проект “Европейски уроци” с бенефициент Областна администрация Разград

12.11.2013

Изпълнение на Дейност 2. „Анализ на състоянието на човешките ресурси в Областна администрация Разград“  по проект „Европейски уроци” с бенефициент Областна администрация Разград

12.11.2013

Започна изпълнението на основнивтв дейности по проект Европейски уроци с Бенифициент Областна администрация Разград

12.11.2013Към началото на страницата