Обявление на търг с явно наддаване


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД
АДРЕС: ГР. РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПОВЕД № ДС-16-03ОТ 26.04.2013 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанска дейност на самостоятелен обект – публична държавна собственост, с идентификатор 61710.505.7270.2.4 по кадастралната карта на гр. Разград, с площ 12 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 61710.505.7270.2 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15, АДС № 2419/ 14.05.2012 г., съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.2.1, под обекта – няма, над обекта – няма.

Търгът ще се проведе на 12.06.2013 г. от 10.30 часа в зала 810 – осми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

2. Начална наемна цена – 200,00 (двеста) лева.

3. Стъпка на наддаване – 20,00 (двадесет) лв.

4. Предназначение на самостоятелния обект – за стопанска дейност.

5. Срок на наемното отношение – 10 (десет) години.

6. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет) лева. Закупуването им се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

7. Депозит за участие в търга – 100,00 (сто) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN:BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BICCREXBGSFна „Токудабанк” АД, офис Разград.

8. Oглед на помещението се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 11.06.2013 г.

9. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на 11.06.2013г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

10. В случай на непровеждане на търга, повторен търг ще се проведе на 26.06.2013г. от 10.30 часа в зала 810 – осми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 25.06.2013 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

                                


Прикачени файловеКъм началото на страницата