Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за Младши експерт

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

в Областна администрация – Област Разград

    

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1.писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2.декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3.копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

1.4.копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

1.5.копие на личната карта на кандидата;

1.6.подробна професионална автобиография.

    2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Образование: висше, минимална образователна степен  - Професионален бакалавър по…

2.2.  Професионален опит  - V младши ранг или професионален опит  - не се изисква

2.3. Допълнителни умения и квалификация носещи предимство на кандидатите:

2.3.1. Предпочитано професионално направление на завършеното висше образование: Администрация и управление илиИкономика.

2.3.2. Добри компютърни познания - MSWord, Excel, умения за работа в Интернет среда

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

І. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

       1. Диана Здравкова Станчева

2. Иван Георгиев Иванов

3. Светослав Петров Славов

4. Кристина Стоянова Аладжова

5. Тодор Господинов Тодоров

6. Силвия Иванова Славейкова

7. Станислав Йорданов Станчев

8. Кериме Мюйсаева Хюсеин

9. Еюб Ахмедов Еюбов

10. Силвия Светлозарова Бърдарова

11. Неджиб Салиев Неджибов

12. Михаела Йорданова Михайлова

13. Ибрахим Хюдаим Ибрахим

14. Мерлин Якуб Реджеб

15. Анна Найденова Димитрова

16. Марина Атанасова Петрова

17. Цветалина Неделчева Димитрова

18. Петър Иванов Петров

19. Николай Добромиров Николаев

20. Ивайло Руменов Трифонов

21. Шенай Фикретова Басри

22. Галя Алексиева Великова

23. Севдалина Димитрова Симеонова

24. Ертен Фикретова Ислям

25. Пламена Стоянова Колева

26. Иван Пенев Иванов

27. Христина Динкова Христова

28. Емине Кадир Шукри

29. Георги Върбанов Тодоров

 Горепосочените кандидати  трябва да се явят на 05 юни 2012 г. в10,00 часа в зала № 712, ет.7 в сградата на Областна администрация - Област Разград, бул. „Бели Лом” № 37А  за провеждане на тест и интервю.

Председател на Конкурсната комисия:

                                                                                                                               / подпис /

Дата: 11 май 2012 г.

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

в Областна администрация – Област Разград

   

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1.писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2.декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3.копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

1.4.копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

1.5.копие на личната карта на кандидата;

1.6.подробна професионална автобиография.

    2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Образование: висше, минимална образователна степен  - Професионален бакалавър по…

2.2.  Професионален опит  - V младши ранг или професионален опит  - не се изисква

2.3. Допълнителни умения и квалификация носещи предимство на кандидатите:

2.3.1. Предпочитано професионално направление на завършеното висше образование: Администрация и управление илиИкономика.

2.3.2. Добри компютърни познания - MSWord, Excel, умения за работа в Интернет среда

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

ІІ. Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

 

Председател на Конкурсната комисия:

                                                                                                                               / подпис /

 

Дата: 11 май 2012 г.Към началото на страницата