Списък на допуснати и недопуснати кандидати за Главен експерт

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

в Областна администрация – Област Разград

 

1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

1.4. копияот документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

1.5. копие на личната карта на кандидата;

1.6. подробна професионална автобиография.

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Образование: висше, минимална образователна степен  - бакалавър

2.2.  Професионален опит  - 3 години или IV младши ранг

2.3. Допълнителни умения и квалификация носещи предимство на кандидатите:

- владеене на английски език;

- добри компютърни познания - MSWord, Excel, умения за работа в Интернет среда

-  умения за работа в екип

-  способност да планира, организира и контролира собствената си работа

-  умения за работа с потребители

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

 

І. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

            1. Росен Йорданов Стоянов

            2. Диана Георгиева Петрова

Горепосочените кандидати  трябва да се явят на 13 февруари 2012 г. в10,00 часа в зала № 712, ет.7 в сградата на Областна администрация - Област Разград, бул. „Бели Лом” № 37А  за провеждане на тест и интервю.

 

Председател на Конкурсната комисия:

                                                                                                                               / подпис /

Дата: 02 февруари 2012 г.

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

в Областна администрация – Област Разград

 

1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

1.4. копияот документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

1.5. копие на личната карта на кандидата;

1.6. подробна професионална автобиография.

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Образование: висше, минимална образователна степен  - бакалавър

2.2.  Професионален опит - 3 години или IV младши ранг

2.3. Допълнителни умения и квалификация носещи предимство на кандидатите:

- владеене на английски език;

- добри компютърни познания - MSWord, Excel, умения за работа в Интернет среда

-  умения за работа в екип

-  способност да планира, организира и контролира собствената си работа

-  умения за работа с потребители

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

 

ІІ. Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

Име, презиме и  фамилия

Основание за недопускане

1. Тодор Господинов Тодоров

1. Не е представена изискващата се по т. 1.6. подробна професионална автобиография.

2. Не отговаря на изискването по т.2.2. - не са налице необходимия професионален опит или ранг

2. Велина Панова Панова-Даскалова

Не отговаря на изискването по т.2.2. - не са налице необходимия професионален опит или ранг

3. Иван Пенев Иванов

Не отговаря на изискването по т.2.2. - не са налице необходимия професионален опит или ранг

4. Десислава Стоянова Москова

1. Не е представена изискващата се по т. 1.6. подробна професионална автобиография.

2. Не отговаря на изискването по т.2.2. - не са налице необходимия професионален опит или ранг

5. Милен Георгиев Митев

Не отговаря на изискването по т.2.2. - не са налице необходимия професионален опит или ранг

 

 

Председател на Конкурсната комисия:

                                                                                                                               / подпис /

Дата: 02 февруари 2012 г.Към началото на страницата