Конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Отдел “Държавна собственост и устройство на територията” на Дирекция „АКРРДС” - Изтекъл

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за

назначаване  на държавен служител

Областна администрация Разград,със седалище и адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” 37А,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-22-01/ 07.01.2014г. на Областния управител на Област Разград, обявява конкурс за назначаване на  държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Отдел “Държавна собственост и устройство на територията” на Дирекция„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Разград за заемане чрез конкурс за държавни служители.

2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:Длъжността е свързана с подпомагане дейностите на администрацията по прилагане на Закона за държавната собственост и осъществяване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на Общинските съвети и Кметовете на общини от Област Разград.

При необходимост осъществява процесуално представителство на Областния управител.

3. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

3.2. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: не се изисква

3.3. Специалност, по която е придобито образованието:  Право

3.4. Допълнителна квалификация за длъжността: Удостоверение за юридическа правоспо-собност; много добри компютърни умения за работа с MSWord; работа в Интернет среда.

4. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността:

4.1. Ниво на основната месечна заплата: 22

4.2. Наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 7

4.3. Граници (от-до) на основната месечна заплата определена за длъжността: 335 - 1100лв.

5. Начинна провеждане на конкурса: решаване на тест от кандидатите, допуснати до участие в конкурса и интервю.

6. За участие в конкурса кандидатите представят следнитедокументи:

6.1.Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

5.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна  степен  и правоспособност;

5.3.Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

5.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5.Копие на лична карта на кандидата;

5.6.Подробна професионална автобиография.

Документите за участие в конкурса  се подават лично от кандидатите или от техен упълномощен представител в срок от 09.00 часа на 09.01.2014 г. до 17.00 часа на 20.01.2014 г. включително в Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 8 – Гише за административно обслужване.

Обявлението за откриването на конкурсната процедура да се изпрати за публикуване във вестниците  „Гледища”, “Екип 7” и “Лудогорски вестник”,  да  се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, да се постави на таблото за административно обслужване на 8 етаж в Областна администрация, и да се публикува на интернет страницата на администрацията http://www.rz.government.bg

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на Гишето за административно обслужване.

Телефон за справки: 084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”

СТОЯН НЕНЧЕВ        

Областен управителКъм началото на страницата