Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за юрисконсулт

 С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати

за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

в Отдел “Държавна собственост и устройство на територията” на Дирекция  „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Област Разград

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1.Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

      1.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна  степен  и правоспособност;

      1.4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

      1.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

      1.6. Копие на лична карта на кандидата;

      1.7. Подробна професионална автобиография.

     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

2.2. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: не се изисква

2.3. Специалност, по която е придобито образованието:  Право

2.4. Допълнителна квалификация за длъжността: Удостоверение за юридическа правоспособност; много добри компютърни умения за работа с MS Word; работа в Интернет среда.

 

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

І. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Ступак Николаев Радев

2. Йоана Георгиева Монева

3. Ивелина Павлова Тодорова

4. Светослав Петров Славов

5. Веселина Тодорова Георгиева-Стефанова

6. Цветелина Петрова Димитрова

7. Кенан Алиев Сюлейманов

8. Надя Генчева Тодорова

9. Мирослава Владимирова Михайлова

10. Венелин Пенков Владимиров

11. Десислава Валентинова Томова

12. Цветослава Маринова Димитрова

13. Петър Иванов Петров

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест в 10,00 часа на 05 февруари 2014 г. в сградата на Областна администрация – Разград, етаж 7, зала № 712.

27 януари  2014 г.                                    Председател на Конкурсната комисия:

      (подпис)

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати

за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

в Отдел “Държавна собственост и устройство на територията” на Дирекция  „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Област Разград

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1.Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

      1.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна  степен  и правоспособност;

      1.4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

      1.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

      1.6. Копие на лична карта на кандидата;

      1.7. Подробна професионална автобиография.

     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

2.2. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: не се изисква

2.3. Специалност, по която е придобито образованието:  Право

2.4. Допълнителна квалификация за длъжността: Удостоверение за юридическа правоспособност; много добри компютърни умения за работа с MS Word; работа в Интернет среда.

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

ІІ. Не се допуска до участие в конкурса следния кандидат:

 

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1. Кямиле Назми Камбурова

Липсват дата и подпис на кандидата в заявлението по т.1.1.

27 януари  2014 г.                                   Председател на Конкурсната комисия:

      (подпис)


Прикачени файловеКъм началото на страницата