Обява за провеждане на търг с тайно наддаване

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед № ДС-24/11.02.2014 г. Областния управител на Област Разград

ОБЯВЯВА

1.   Провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ - частна държавна собственост, лек автомобил ВАЗ „Нива" 2121 с per. № РР7862АС, двигател № 21219080467, рама № XTA212100G0520855, дата на първа регистрация 1987г., вид гориво бензин, брой места 4+1, цвят - бял, при начална тръжна цена в размер на 1300,00(хиляда и триста) лева.

2.   Търгът ще се проведе на 04.03.2014г. в 14:00 часа, в сградата на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом" 37А, етаж 7, стая 712.

3.   Депозитът за участие в търга е в размер на 130,00(сто и тридесет) лева, представляващ 10% от началната тръжна цена на вещта и следва да се внесе по банков път по сметка № BG83CREX92603311253400, BIC SREXBGSF, „ТОКУДА БАНК" АД, офис Разград.

4.   Документацията за участие в търга се получава всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа в сградата на Областна администрация Разград, град Разград, бул. „Бели Лом" 37А, етаж 7-ми, стая 711, най-късно до 17.00 часа на 28.02.2014 г. Цената на документацията е в размер на 10.00(десет) лв., невъзстановими, платени в касата на администрацията, стая 711, етаж 7.

5.   Оглед на вещта, предмет на търга може да се извършва, всеки работен ден от 20.02.2014г. до 28.02.2014г. включително от 9:00ч. до 17:30ч. на паркинга на администрацията. Контакт за извършването на огледа, Иван Ицков - изпълнител в Областна администрация Разград, тел. 0892 262 913 и 084 616 252.

6.   Оферти (по образец) се подават в срок до 17:30 часа на 28.02.2014г. в сградата на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом" 37А. Гише за административно обслужване, етаж 8(осми).

 

СТОЯН НЕНЧЕВ

Областен управителКъм началото на страницата