П Р О Т О К О Л за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост

П Р О Т О К О Л

за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост

 

Днес 04.03.2014 г. в 14:00 часа, комисия назначена със Заповед № ДС – 24/11.02.2014г.  на Областния управител на Област Разград, в състав:

Председател: Иван Радушев – директор на дирекция „АПОФУС” в Областна администрация Разград;

Членове:     1. Маргарита Тинчева – главен юрисконсулт в Областна администрация Разград;

             2. Емилия Димитрова – главен счетоводител в Областна администрация Разград,

се събра в зала 712 на административната сграда на Областна администрация  Разград, в гр.Разград, бул.”Бели Лом” 37А, за провеждане на таен търг за продажбата на движима вещ - частна държавна собственост представляваща,  лек автомобил ВАЗ „Нива" 2121 с per. № РР7862АС, двигател № 21219080467, рама № XTA212100G0520855, дата на първа регистрация 1987г., вид гориво бензин, брой места 4+1, цвят - бял, при начална тръжна цена в размер на 1300,00(хиляда и триста) лева.

            Комисията извърши своята работа след получаване на списък с кандидатите, представили предложения за участие, който е неразделна част от настоящия протокол. От него се установи, че  документи за участие в процедурата са подали 3(трима) кандидати.

             Комисията отвори пликовете с документацията по реда на тяхното постъпване, което се установява от положеният на плика  входящ номер, дата и час на постъпване.

Направена бе проверка за съответствие на предложенията с предварително обявените условия.

   Участник № 1  Румен  Славов Ангелов, съдържание на плика:

Документи по образец: Заявление за участие, Декларация за направен оглед на вещта, Ценова оферта. Представени са и Квитанция за  закупена тръжна документация и Вносна бележка за внесен депозит.

   Участник № 2  Тодорка Великова Стоянова, съдържание на плика:

Документи по образец: Заявление за участие, Декларация за направен оглед на вещта, Ценова оферта. Представени са и Квитанция за  закупена тръжна документация. След проверката на представените документи за участие, комисията констатира, че участникът не е представил вносна бележка за внесен депозит. Предвид, това и на основание чл. 9, ал. 3 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост  и  раздел VI, т.15 и 16 от Документацията за участие в процедура за търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост, комисията го отстранява от участие в търга.

      Участник № 3  Антония Иванова Цанова, съдържание на плика:

Документи по образец: Заявление за участие, Декларация за направен оглед на вещта, Ценова оферта. Представени са и Квитанция за  закупена тръжна документация, документ за самоличност и Вносна бележка за внесен депозит.

            В резултат на разглеждане на предложенията и предвид изложеното по-горе, комисията определи:

            На изискванията отговарят и до участие в търга се допускат предложенията на – Участник № 1 и Участник № 3.

            След проверка на всички документи, представени от лицата подали предложение за участие в конкурса, комисията класира кандидатите по предложената от тях  тръжна цена, както следва:

            1-во място: Участник № 3 - Антония Иванова Цанова с направено предложение в размер на 1601(хиляда шестстотин и един) лева.

            2-ро място: Участник  № 1 – Румен Славов Ангелов с направено предложение в размер на 1413,99(хиляда четиристотин и тринадесет лв. и деветдесет и девет стотинки).

С оглед направеното класиране, комисията обявява за спечелил търга- Участник № 3 Антония Иванова Цанова с предложена цена в размер на 1601(хиляда шестстотин и един) лева.

След разглеждане на всички представени предложения и на основание чл. 11, ал. 1 от  Наредба № 7 от 14 ноември 1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост  комисията изготви настоящия протокол в три еднообразни екземпляра - един за тръжната комисия, един за спечелилия търга участник и един за касата на продавача.

 На основание заповед №  ДС -24/11.02.2014г. на Областния управител на Област Разград, настоящият протокол се публикува в официалния уебсайт на Областна администрация Разград и на таблото за обяви  в сградата на администрацията, 8-ми етаж.

                                   Председател: …/подпис/

                                                             /И. Радушев/

 

                                    Членове:   1. …/подпис/.

                                                            /М. Тинчева/

 

                                                     2…/подпис/

                                                          / Е.Димитрова/           


Прикачени файловеКъм началото на страницата