Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “Държавна собственост и устройство на територията” в Дирекция „АKРРДС” на Областна администрация Разград - Изтекъл

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване  на държавен служител

Областна администрация Разград, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служители Заповед № ЧР-22-04/06.03.2014 г. на Областния управител на Област Разград, обявява конкурс за назначаване на  държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “Държавна собственост и устройство на територията” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация Разград.

Кратко описание на длъжността: Организация, управление и контрол на дейността по придобиване, актуване, отписване, управление и разпореждане с държавни имоти и вещи на територията на Област Разград.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Образование: Висше

- Образователно - квалификационна степен: Бакалавър

- Професионален опит: 4 години или придобит ранг: ІІІ младши

- Предпочитана специалност: от професионално направлениеИкономика

- Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: компютърни умения за работа с MS Word, MS Excel.

3. Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

4. Размер на основната месечна заплата за длъжността:

- Ниво на основната месечна заплата: 15

- Граници на основната месечна заплата за длъжността: от 400 до 1450 лв.

5.Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: Управленска компетентност, работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен) и професионална компетентност.

6. Конкурсът ще се проведе на 2 етапа: тест иинтервю.

7. Необходими документи за участие в конкурса:

- Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

-  Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

- Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива);

- Копие от документа за самоличност на кандидата;

- Подробна професионална автобиография.

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или чрез пълномощник в срок от 09.00 часа на 10.03.2014 г. до 17.00 часа на 19.03.2014 г. включително в Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 8 – Гише за административно обслужване.

На информационното табло на 8 етаж в Областна администрация Разград се поставят: обявлението, списъка на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса. Същите се публикуват на интернет страницата на администрацията http://www.rz.government.bgи в Административния регистър.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на Гишето за административно обслужване.

За допълнителна информация: тел: 084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”.

СТОЯН НЕНЧЕВ         

Областен управителКъм началото на страницата