Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “Държавна собственост и устройство на територията”

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати

 

за конкурсната длъжност: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

“Държавна собственост и устройство на територията” в Дирекция  „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Разград

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1.Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

1.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

1.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

1.5. Копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива);

1.6. Копие от документа за самоличност на кандидата;

1.7. Подробна професионална автобиография.

 

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

2.2. Минимален ранг: ІІІ младши или години професионален опит: 4 години

2.3. Предпочитана специалност: от професионално направление Икономика

2.4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: компютърни умения за работа с MS Word, MS Excel.

 

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

І. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Мюрвет Хюсеин Хюсмен

2. Павлина Димитрова Белчева

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест в 10,00 часа на 03 април 2014 г. в сградата на Областна администрация Разград, етаж 7, зала № 712.

26 март  2014 г.                                   Председател на Конкурсната комисия:

      (подпис)

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати

 

за конкурсната длъжност: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

“Държавна собственост и устройство на територията” в Дирекция  „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Разград

 

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

            1.1.Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

            1.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

            1.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

            1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

            1.5. Копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива);

            1.6. Копие от документа за самоличност на кандидата;

            1.7. Подробна професионална автобиография.

 

     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

2.2. Минимален ранг: ІІІ младши или години професионален опит: 4 години

2.3. Предпочитана специалност: от професионално направление Икономика

      2.4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: компютърни умения за работа с MS Word, MS Excel.

 

 

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

 

ІІ. Не се допуска до участие в конкурса следния кандидат:

 

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1. Светлана Миткова Иванова

Не отговаря на изискването по т.2.2. - не са налице необходимия професионален опит или ранг

 

26 март  2014 г.                                   Председател на Конкурсната комисия:

      (подпис)


Прикачени файловеКъм началото на страницата