Обявление за провеждане на търг с явно наддаване - заповед № ДС-88 от 16.05.2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 44, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧЛ. 43 ОТ ППЗДС И ЗАПОВЕД № ДС-88/16.05.2014 Г.

НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ОБЯВЯВА

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна държавна собственост, представляващ застроен поземлен имот с пл. № 215 в кв. 37 по плана за регулация на с. Ушинци, Община Разград, с площ 565 кв.м., ведно с построените в него едноетажна масивна сграда, със ЗП 108 кв. м., с таванско помещение със ЗП 25 кв. м. и полумасивна сграда със ЗП 48 кв. м., съгласно АДС № 2395/07.03.2012 г.

Търгът да се проведе на 24.06.2014г. от 10.30 часав зала 810 – осми етажна Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград, при следните условия:

1. Начална цена – 9 500,00 (девет хиляди и петстотин) лева.

2. Стъпка на наддаване – 500,00 (петстотин) лв.

3. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет) лева.

4. Закупуване на тръжните книжа от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

5. Oглед на имота се извършва след закупуване на тръжни книжа с предварителна заявка (по образец), до 17.00 часа на 23.06.2014 г. включително.

6. Депозит за участие в търга – 500,00(петстотин) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN:BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BIC CREXBGSFна „Токудабанк” АД, офис Разград.

7. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на  23.06.2014г. на гише “Административно обслужване“, осми етаж, на Областна администрация Разград.

8.  В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 09.07.2014 г. от 10.30 часа в зала 810 – осми етаж, на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 08.07.2014г. на гише “Административно обслужване“ – осми етаж на Областна администрация Разград.Към началото на страницата