Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - заповед № ДС-15-01 от 26.05.2014 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 44, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧЛ. 43 ОТ ППЗДС И ЗАПОВЕД № ДС-15-01/26.05.2014 Г.

НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ОБЯВЯВА

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна държавна собственост, представляващ застроен поземлен имот № 040018 с площ 1 063 кв.м. по КВС на  с. Беловец, Община Кубрат, ведно с построенaтa в него сграда № 01 – апаратна за радиоизлъчване със ЗП 36 кв. м., едноетажна, масивна, стоманобетонна  подова конструкция, построена 1991 г., съгласно АДС № 2266/23.02.2010 г.

Търгът да се проведе на 16.07.2014г. от 10.30 часав зала 810 – осми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград, при следните условия:

1. Начална цена – 3 300,00 (три хиляди и триста) лева.

2. Стъпка на наддаване – 200,00 (двеста) лв.

3. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет)лева.

4. Закупуване на тръжните книжа от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

5. Oглед на имота се извършва след закупуване на тръжни книжа с предварителна заявка (по образец), до 17.00 часа на 15.07.2014 г. включително.

6. Депозит за участие в търга – 200,00(двеста) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN:BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BIC CREXBGSFна „Токудабанк” АД, офис Разград.

7. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на  15.07.2014г. на гише “Административно обслужване“, осми етаж, на Областна администрация Разград.

8.  В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 30.07.2014 г. от 10.30 часа в зала 810 – осми етаж, на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 29.07.2014г. на гише “Административно обслужване“ – осми етаж на Областна администрация РазградКъм началото на страницата