Обявление за провеждане на търг с явно наддаване - заповед № ДС-16-01 от 13.01.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД
АДРЕС: ГР. РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И

ЗАПОВЕД ДС-16-01 ОТ 13.01.2015 Г.

НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1 (един) кв. м. от съоръжение (мачта), находящо се в недвижим имот – публичнадържавна собственост, представляващ поземлен имот № 000123 в землището на с. Островче, община Разград, ЕКАТТЕ 54420, местност „Мешелик”, АДС №2022/ 15.11.2006 г., за монтаж на антена, осигуряваща на населението достъп до мобилни услуги.

Търгът ще се проведе на 19.02.2015 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

2. Начална наемна цена – 42,00 (четиридесет и два) лева.

3. Стъпка на наддаване – 5,00 (пет) лв.

4. Предназначение на самостоятелния обект – за административни дейности.

5. Срок на наемното отношение – 5 (пет) години.

6. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет) лева. Закупуването им се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

7. Депозит за участие в търга – 20,00 (двадесет) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN: BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BICCREXBGSFна „Токудабанк” АД, офис Разград.

8. Oглед се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 18.02.2014 г.

9. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на 18.02.2015 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

10. В случай на непровеждане на търга, повторен търг ще се проведе на 26.02.2015 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 25.02.2015 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация РазградКъм началото на страницата