Обявление за провеждане на търг с явно наддаване - заповед № ДС-16-02 от 15.01.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД
АДРЕС: ГР. РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И

ЗАПОВЕД ДС-16-02 ОТ 15.01.2015 Г.

НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение № 28 с площ 15.61 кв.м. в самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.4.5 по кадастралната карта на гр. Разград, находящ се на шести етаж в сграда – публична държавна собственост с идентификатор 61710.505.7270.4 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15, АДС № 2549/05.12.2014 г., за административни дейности, свързани с предоставяне на социални и здравни услуги на гражданите.

Търгът ще се проведе на 24.02.2015 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

2. Начална наемна цена – 50,00 (петдесет лева) лева.

3. Стъпка на наддаване – 5,00 (пет) лв.

4. Предназначение на самостоятелния обект – за административни дейности, свързани с предоставяне на социални и здравни услуги на гражданите.

5. Срок на наемното отношение – 10 (десет) години.

6. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет) лева. Закупуването им се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

7. Депозит за участие в търга – 20,00 (двадесет) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN: BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BICCREXBGSFна „Токудабанк” АД, офис Разград.

8. Oглед се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 23.02.2015 г.

9. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на 23.02.2015 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

10. В случай на непровеждане на търга, повторен търг ще се проведе на 05.03.2015 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етажна Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30часа на 04.03.2015 г.на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.Към началото на страницата