Заповед № ДС-16-04 от 26.02.2015 г. за спечелил търг с явно наддаване

З А П О В Е Д

№  ДС-16-04

Разград, 26.02.2015 г.

На основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 55 от ППЗДС и Протокол от 19.02.2015 г. на тръжната комисията, назначена със Заповед № ДС-16-01/13.01.2015 г. на Областния управител на Област Разград, за провеждане на търг с явно наддаване

Н А Р Е Ж Д А М :

Определям:

1. Българска телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК ххххххххх, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, Община Столична, р-н Младост, бул. ххххххххххххххххххххххх, представлявано от Ивайло Цветанов Митов, ЕГН хххххххххххх, за НАЕМАТЕЛ на площ от 1 (един) кв.м. от съоръжение (мачта), находящо се в недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ поземлен имот № 000123 в землището на с. Островче, община Разград, ЕКАТТЕ 54420, местност „Мешелик”, АДС №2022/15.11.2006 г.

2. Цена за месечен наем – 47.00 (четиридесет и седем) лева, която следва да бъде внасяна до 10-то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Разград:

IBAN:BG65 CREX 9260 3111 2534 01

BIC:CREXBGSF

„ТОКУДА БАНК” АД, офис РАЗГРАД.

Заповедта се съобщава на участниците в търга и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс                                                                  

 

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

Областен управителКъм началото на страницата