Заповед № ДС-16-05 от 26.02.2015 г. за спечелил търг с явно наддаване

З А П О В Е Д

№  ДС-16-05

Разград, 26.02.2015г.

На основание чл.16, ал.2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 55  от ППЗДС и Протокол от 24.02.2015 г. на тръжната комисията, назначена със Заповед № ДС-16-02/15.01.2015г. на Областния управител на Област Разград, за провеждане на търг с явно наддаване

Н А Р Е Ж Д А М:

Определям:

1. „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД - клон Габрово, ЕИК ххххххххххх, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, Община Габрово, ул. ххххххххххххххх, представлявано от Ценка Стефанова Николова - директор, ЕГН ххххххххххххх, за НАЕМАТЕЛ на помещение № 28 с площ 15.61 кв.м. в самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.4.5 по кадастралната карта на гр. Разград, находящ се на шести етаж в сграда – публична държавна собственост с идентификатор 61710.505.7270.4 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15, АДС № 2549/05.12.2014г., с предназначение: за административни дейности, свързани с предоставяне на социални и здравни услуги на гражданите.

2. Цена за месечен наем – 55.00 (петдесет и пет) лева, която следва да бъде внасяна до 10-то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Разград:

IBAN:BG65 CREX 9260 3111 2534 01

BIC:CREXBGSF

„ТОКУДА БАНК” АД, офис РАЗГРАД.

Заповедта се съобщава на участниците в търга и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.                                                                    

 

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

Областен управител


Прикачени файловеКъм началото на страницата