Заповед № ДС-16-07 от 19.03.2015 г. за спечелил търг с явно наддаване

З А П О В Е Д

№  ДС-16-07

Разград, 19.03.2015 г.

На основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 57, ал. 3 от ППЗДС и Протокол от 27.02.2015 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ДС-16-03/19.01.2015 г. на Областния управител на Област Разград, за провеждане на търг с явно наддаване

Н А Р Е Ж Д А М :

Определям:

1. ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, Област София (столица), Община Столична, район Лозенец, ххххххххххххххх, представлявана заедно от изпълнителните директори – Цветан Стефанов Петринин, ЕГН ххххххххххх и Иван Стефанов Иванов, ЕГН хххххххххххх, за НАЕМАТЕЛ за административни дейности на самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.4.6 по кадастралната карта на  гр. Разград, с площ 22 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 61710.505.7270.4 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15, АДС № 2549/05.12.2014г., съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самост. обект с идентификатор 61710.505.7270.4.1.

2. Цена за месечен наем – 1 025.00(хиляда и двадесет и пет) лева, която следва да бъде внасяна до 10-то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Разград:

IBAN: BG65 CREX 9260 3111 2534 01

BIC: CREXBGSF

„ТОКУДА БАНК” АД, офис РАЗГРАД.

Копие от настоящата заповед да се обяви на информационното табло на Областна администрация Разград.

Настоящата заповед да се връчи на спечелилия търга, съгласно АПК.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите участници по реда на Административнопроцесуалния кодекс.                                                                  

 

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ


Прикачени файловеКъм началото на страницата