Конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Регионално развитие и административен контрол” на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” - Изтекъл

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ РАЗГРАД

на основание чл. 10a, aл.1 от Закона за държавния служител и Заповед 

№ ЧР-22-01/02.04.2015 г. на Областния управител на Област Разград

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ЮРИСКОНСУЛТ

 

в отдел „Регионално развитие и административен контрол”

на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Изготвяне на правни становища и юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на администрацията.

Осъществява процесуално  представителство на Областния управител.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Степен на образование – образователно-квалификационна степен – Магистър;

- Минимален ранг: V младши или години професионален опит: не се изискват

- Специалност, по която е придобито образованието:  Право

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- Удостоверение за юридическа правоспособност;

- Отлични компютърни умения за работа с MS Word;

- Работа в Интернет среда.

3. Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. ал. 1, 2 от Закона за държавния служител.

4. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността:

- Ниво на основната месечна заплата: 22

- Наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 7

- Граници (от-до) на основната месечна заплата определена за длъжността: 380 -1100 лв.

5. Конкурсът ще се проведе чрез: решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:

- Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна  степен  и правоспособност;

- Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Копие на личната карта на кандидата;

- Подробна професионална автобиография.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

7. Срок за подаване на документи: от 09.00 часа на 06.04.2015 г. до 17.00 часа на14.04.2015 г. включително.

8. Място за подаване на документи: Гише за административно обслужване на 8 етаж в Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на Гишето за административно обслужване.

На информационното табло на Областна администрация Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, 8 етаж се поставят: обявата, списъка на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса. Същите се публикуват и на Интернет страницата на Областна администрация Разград http://www.rz.government.bg

За допълнителна информация: 084/616 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”Към началото на страницата