Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Регионално развитие и административен контрол” на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

 

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати

за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

в Отдел „Регионално развитие и административен контрол” на Дирекция  „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Област Разград

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна  степен  и правоспособност;

1.4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

1.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

1.6. Копие на личната карта на кандидата;

1.7. Подробна професионална автобиография.

 

     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

2.2. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: не се изисква

2.3. Специалност, по която е придобито образованието:  Право

2.4. Допълнителна квалификация за длъжността: Удостоверение за юридическа правоспособност; отлични компютърни умения за работа с MSWord; работа в Интернет среда.

 

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

І. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Светослав Петров Славов

2. Мирослава Владимирова Михайлова

3. Ступак Николаев Радев

4. Наталия Розалинова Денева

5. Петя Валентинова Петрова

6. Станислава Василева Стаменова

7. Ралица Георгиева Драгнева

8. Петя Валентинова Колчакова

9. Невин Мехмед Скендер

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест в 10,00 часа на 04 май 2015 г. в сградата на Областна администрация – Разград, етаж 7, зала № 712.

 

 

21 април  2015 г.                                    Председател на Конкурсната комисия:

      (подпис)

 

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати

за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

в Отдел „Регионално развитие и административен контрол” на Дирекция  „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Област Разград

 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

1.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна  степен  и правоспособност;

1.4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

1.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

1.6. Копие на личната карта на кандидата;

1.7. Подробна професионална автобиография.

 

     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

2.2. Минимален ранг: V младши или години професионален опит: не се изисква

2.3. Специалност, по която е придобито образованието:  Право

2.4. Допълнителна квалификация за длъжността: Удостоверение за юридическа правоспособност; отлични компютърни умения за работа с MSWord; работа в Интернет среда.

 

Конкурсната комисия прегледа документите на всички кандидати, направи преценка дали представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността и реши:

 

ІІ. Не се допуска до участие в конкурса следния кандидат:

 

    Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1. Десислав Тодоров Йорданов

Липсват дата и подпис на кандидата в заявлението по т.1.1.

 

 

 

 

21 април  2015 г.                                    Председател на Конкурсната комисия:

      (подпис)Към началото на страницата