Заповед № ДС-16-08 от 13.05.2015 г. за провеждане на търг с явно наддаване

З А П О В Е Д

№ ДС-16-08

Разград, 13.05.2015 г.

На основание чл.16, ал.2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственoст и чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за търговска дейност – продажба на цветя на самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.4.6 по кадастралната карта на  гр. Разград, с площ 22 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда – публична държавна собственост с идентификатор 61710.505.7270.4 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15, АДС № 2549/ 05.12.2014 г., съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.4.1.

Търгът да се проведе на 24.06.2015 г. от 10.30 часав зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

Необходимост от отдаване на горепосочения имот под наем: Ефективно използване на материалната база, без да се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които имотът е предоставен за управление.

2. Определям:

2.1. Начална наемна цена – 360,00 (триста и шестдесет) лева.

2.2. Стъпка на наддаване – 35,00 (тридесет и пет) лв.

2.3. Предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност – продажба на цветя.

2.4. Срок на наемното отношение – 5 (пет) години.

2.5. Цена на тръжните книжа – 30,00(тридесет)лева. Закупуването им се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

2.6. Депозит за участие в търга – 50,00(петдесет) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN: BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BICCREXBGSF на „Токудабанк” АД, офис Разград.

2.7. Oглед на помещението се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 23.06.2015 г.

2.8. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на  23.06.2015 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

2.9. Ред и начин за провеждане на търга – съобразно условията, посочени в утвърдените с настоящата заповед тръжни книжа.

3. Утвърждавам Тръжни книжа за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за търговска дейност – продажба на цветя на самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.4.6 по кадастралната карта на гр. Разград, с площ 22 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда – публична държавна собственост с идентификатор 61710.505.7270.4 и административен адрес: гр. Разград,  бул. „България” № 15, АДС № 2549/ 05.12.2014 г., съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самост. обект с идентификатор 61710.505.7270.4.1.

4. Назначавам комисия в състав, както следва:

Председател: ххххххххххххх;

Членове: 1. хххххххххххххх;

                2. хххххххххххххх.

Резервни членове: хххххххххххххх, хххххххххххххх.

В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 08.07.2015 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 07.07.2015г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

Условията на търга, определени в настоящата заповед, да се публикуват в един национален ежедневник и един местен вестник, както и на Интернет страницата на Областна администрация Разград.

Условията на търга да се обявят на таблото на Областна администрация Разград – осми етаж, в тридневен срок от издаването на настоящата заповед.

Комисията да състави протокол за резултатите от търга.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

      

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛКъм началото на страницата