Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - заповед № ДС-15-03/26.05.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 44, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧЛ. 43 ОТ ППЗДС И

ЗАПОВЕД № ДС-15-03/26.05.2015 г.     

НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ОБЯВЯВА

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна държавна собственост, представляващ застроен поземлен имот – УПИ VII, кв. 69 по плана за регулация на гр. Завет, Община Завет, с площ 2550 кв.м., ведно с построената в него сграда-склад ГСМ, подземен, стоманобетонна конструкция, построен 1983 г., съгласно АЧДС № 2532/ 11.06.2015 г.

Търгът да се проведе на 30.06.2015 г. от 10.30 часав зала 712 – седмиетаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград, при следните условия:

1. Начална цена – 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева.

2. Стъпка на наддаване – 700,00 (седемстотин) лв.

3. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет) лева.

4. Закупуване на тръжните книжа от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, стая 711, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

5. Oглед на имота се извършва след закупуване на тръжни книжа с предварителна заявка (по образец), до 17.00 часа на 26.06.2015 г. включително.

6. Депозит за участие в търга – 700,00(седемстотин)лева. Плащането се извършва по сметка на Министерство на земеделието и храните: IBAN:BG08 BNBG 9661 3300 1500 02, BIC:BNBG BGBS  при банка Българска народна банка.

7. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на  29.06.2015 г. на гише “Административно обслужване“, осми етаж, на Областна администрация Разград.

8.  В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 08.07.2015 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж,на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 07.07.2015 г. на гише “Административно обслужване“ – осми етаж на Областна администрация Разград.Към началото на страницата