Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - заповед № ДС-15-07 от 30.11.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЗГРАД, АДРЕС: ГР. РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 64, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 7/14.11.1997 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПОВЕД № ДС-15-07  ОТ 30.11.2015Г.

НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


ОБЯВЯВА:

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост – дървена конструкция от колони, греди, четирискатен покрив с дървена обшивка, покрит с цигли и ограда с ажурни дървени елементи, на преместваем обект „Открит навес”, находящи се в п.и. с идентификатор 61710.816.813 по кадастралната карта на гр. Разград, Област Разград, местност „Пчелина”.

Предмет на продажбата са всички движими вещи, а не поотделно.

Търгът да се проведе на 09.12.2015 г. от 10.30 часав зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

2. Описание: Дървена конструкция от колони, греди, четирискатен покрив с дървена обшивка, покрит с цигли и ограда с ажурни дървени елементи.

3. Условия за провеждане на търга:

3.1. Начална тръжна цена – 8 800,00 (осем хиляди и осемстотин) лева.

3.2. Стъпка на наддаване – 90,00 (деветдесет) лева.

3.3. Начин на плащане: Предложената цена се заплаща в срок до 3 работни дни от закриване на търга, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

3.4. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет) лева.

3.5. Закупуване на тръжните книжа от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

3.6. Oглед на движимите вещи, предмет на продажба по т. 1, се извършва след закупуване на тръжни книжа с предварителна заявка (по образец) от 13.00 ч. до 16.00 ч. на 08.12.2015 г. включително.

3.7. Депозит за участие в търга – 880,00 (осемстотин и осемдесет) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN:BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BIC CREXBGSF на „Токудабанк” АД, офис Разград.

3.8. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на  08.12.2015 г. на гише “Административно обслужване“ (8 етаж) на Областна администрация Разград.

3.9. Ред и начин за провеждане на търга – съобразно условията, посочени в утвърдените тръжни книжа.

4.В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 21.12.2015 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 18.12.2015 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

Oглед на движимите вещи, предмет на продажба по т.1, се извършва след закупуване на тръжни книжа с предварителна заявка (по образец), от 13.00 ч. до 16.00 ч. на 18.12.2015г. включително (за повторния търг).Към началото на страницата