Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение - заповед № ДС-16-01 от 18.02.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД
АДРЕС: ГР. РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И

ЗАПОВЕД № ДС-16-01 ОТ 18.02.2016 Г.

НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


ОБЯВЯВА:

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение № 12 с площ 16.10 кв.м. в самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.4.3 по кадастралната карта на гр. Разград, находящ се на четвърти етаж в сграда – публична държавна собственост с идентификатор 61710.505.7270.4 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15, АДС № 2549/05.12.2014 г., за административни дейности, свързани с предоставяне на социални услуги на гражданите.

Търгът ще се проведе на 22.03.2016 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

2. Начална наемна цена – 56,00 (петдесет и шест) лева.

3. Стъпка на наддаване – 5,00 (пет) лв.

4. Предназначение на самостоятелния обект – за административни дейности, свързани с предоставяне на социални услуги на гражданите.

5. Срок на наемното отношение – 5 (пет) години.

6. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет) лева. Закупуването им се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

7. Депозит за участие в търга – 20,00 (двадесет) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN: BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BIC CREXBGSF на „Токудабанк” АД, офис Разград.

8. Oглед се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 21.03.2016 г., включително (за повторния: 30.03.2016 г.)

9. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на 21.03.2016 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

10. В случай на непровеждане на търга, повторен търг ще се проведе на 31.03.2016 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 30.03.2016 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.  Към началото на страницата