Заповед № ДС-15-05 от 11.03.2016 г. за спечелил търг с явно наддаване

З А П О В Е Д

№  ДС-15-05

Разград, 11.03.2016г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 55, ал. 1от ППЗДС и Протокол от 10.03.2016г. на тръжната комисията, назначена със Заповед  № ДС-15-02/01.02.2016г. на Областния управител на Област Разград, за провеждане на търг с явно наддаване

Н А Р Е Ж Д А М :

         Определям:

   1. Нурай Незир Кадир, ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX за КУПУВАЧ на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект – апартамент № 11 със ЗП – 39,88 (тридесет и девет цяло и осемдесет и осем) кв.м., и избено помещение № 11 със ЗП – 5,32 (пет цяло тридесет и два) кв.м., 4,90% ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 5,45 (пет цяло и четиридесет и пет) кв.м., ОПС от 45,33 (четиридесет и пет цяло тридесет и три) кв.м., находящ се в град Исперих, Община Исперих, Област Разград, кв. 51, УПИ I по плана за регулация на гр. Исперих, одобрен със Заповед № 25/29.01.2001 г. на Кмета на Община Исперих, ЖК „В. Априлов”, бл. 14, вх. Б,  ет. 4.

   2. Цената на държавния имот, достигната на търга, е в размер на 14 358,40 (четиринадесет хиляди триста петдесет и осем лв. и 40 ст.) лева.

  Данъчната оценка на имота по т. 1. на настоящата заповед е 4 105,30 ( четири хиляди сто и пет лв. и тридесет ст.) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 6702000186/ 22.01.2016 г.

   3. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед, Нурай Незир Кадир,следва да заплати следните суми:

   (1) Сума за доплащане в размер на 13 858,40 (тринадесет хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и четиридесет ст.) лева, равна на стойността на имота, достигната на търга, с приспаднат депозит от 500.00 (петстотин) лева по сметка на Областна администрация Разград, IBAN BG65 CREX 9260 3111 2534 01, BICCREXBGSF в Банка „Токуда банк” АД, офис Разград;

   (2) 2 % режийни разноски върху стойността на имота в размер на 287.17(двеста осемдесет и седем лв. и седемнадесет ст.) лева по сметка на Областна администрация Разград IBAN: BG65 CREX 9260 3111 2534 01, BIC: CREXBGSF при банка „Токуда Банк” АД, офис Разград;

   (3) 3% местен данък върху стойността на имота в размер на 430.75 (четиристотин и тридесет лв. и седемдесет и пет ст.) лева по сметка на Община Исперих, Банка: "Инвестбанк" АД - клон Разград, офис Исперих, IBAN: BG 84IORT 8116 8400 5001 00, BIC: IORT BG SF.

   4. Въз основа на влязла в сила заповед по чл. 55, ал. 1 и представени надлежни документи за извършени плащания, да се сключи договор за продажба в 7-дневен срок, съгласно чл. 58, ал.  от ППЗДС.

   5. В случай, че посочените суми не бъдат внесени в указания в т. 3 на настоящата заповед срок,  се счита, че Купувачът се е отказал от сделката.

   Вписването на Договора да се извърши от и за сметка на Купувача в Служба по вписванията, гр. Исперих.

   Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок.

   Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение.

              

 

 МАНОЛ КИВШАНОВ

Областен управител


Прикачени файловеКъм началото на страницата