Разрешение - Заповед ДС-12-001 от 16.06.2016 г.

ЗАПОВЕД

№  ДС-12-001

Разград 16.06.2016 г.

         На основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и въз основа на искане за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура с вх. № 53-00-008/20.05.2016 г. от ТП Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” към „Северноцентрално държавно предприятие” ДП – Габрово, чрез инж. Кирил Петров Колев – и. д. Директор на ДЛС „Воден – Ири Хисар” с приложени към него: Задание за изработване на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на горски път, Становище изх. № УД-02-20-352/18.05.2016 г. на Кмета на Община Завет за съгласуване на заданието, Становище изх. № АО-05-03-4521-1/19.05.2016 г. на Кмета на Община Разград за съгласуване на заданието, Становище изх. № Н-2190/1 от 18.05.2016 г. на Кмета на Община Исперих за съгласуване на заданието, Решение № РУ-28-ПР/2016 г. на РИОСВ-Русе за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда, Заповед № РД 49-170/30.04.2015 г. на Министъра на земеделието и храните.

 

РАЗРЕШАВАМ:

   На Териториално поделение Държавно ловно стопанство  „Воден – Ири Хисар” към „Северноцентрално държавно предприятие” ДП – Габрово, със седалище: Област Разград, Община Завет, с. Осторово, БУЛСТАТ 2016168050193, представлявано от инж. Кирил Петров Колев – и. д. Директор, да възложи изработването на  Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за изграждане на автомобилен горски път, разположен в неурбанизирани територии на Община Завет - землището на с.Острово, Община Разград - землищата на с. Черковна и с. Дянково, и Община Исперих – землището на с.Йонково.

   Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ  с настоящото разрешение се одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ. В него е предвидено строежът да бъде ситуиран в път в имоти: ПИ № 980127, № 980042, № 980033 в землището на с.Острово, Община Завет, в ПИ № 000001, № 000018, № 000128, № 000005 в землището на с. Черковна, Община Разград, в ПИ № 000110 в землището на с. Дянково, Община Разград и ПИ № 000176 в землището на с.Йонково, Община Исперих. Пътят ще бъде разположен на територията на ТП Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар”, изцяло в имоти държавна собственост – държавни горски територии. Изграждането на горския път има за цел да свързва съществуваща площадка пред стара административна сграда на територията на ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” с отдел 120 в местност „Двата дола”, с обща дължина 8130 м.

   Проектът да се изработи съгласно определените със заданието параметри и да отговаря на изискванията на ЗУТ, Закона за горите, Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горски територии без промяна предназначението им, Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, както и други нормативи актове, касаещи изработката на ПУП-ПП.

   Възложителят да съгласува ПУП - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура със заинтересованите централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобрение.

   Проектът на ПУП – ПП на елементите на техническата инфраструктура следва да бъде внесен за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ за разглеждане и одобряване. 

   Съгласно чл. 124б, ал. 3 и 4 от ЗУТ, настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Разград и да се изпрати на съответните общини за разгласяване по реда на ал. 2, същата не подлежи на оспорване на основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

МАНОЛ КИВШАНОВ

Областен управител

                                                                                     Към началото на страницата