Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за административна или търговска дейност - заповед № ДС-16-004 от 14.07.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЗГРАД
АДРЕС: ГР.
РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И

ЗАПОВЕД № ДС-16-004 ОТ 14.07.2016 Г. НА

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за административна или търговска дейност – продажба на промишлени стоки (без хранителни стоки) на самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.4.6 по кадастралната карта на гр. Разград, с площ 22 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда публична държавна собственост с идентификатор 61710.505.7270.4 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15, АДС № 2549/05.12.2014г., съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.4.1.

Търгът ще се проведе на 23.08.2016 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

2. Начална наемна цена – 360,00 (триста и шестдесет) лева.

3. Стъпка на наддаване – 35,00 (тридесет и пет) лв.

4. Предназначение на самостоятелния обект – административна или търговска дейност – продажба на промишлени стоки (без хранителни стоки).

5. Срок на наемното отношение – 5 (пет) години.

6. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет) лева. Закупуването им се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

7. Депозит за участие в търга – 100,00 (сто) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN: BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BICCREXBGSF на „Токудабанк” АД, офис Разград.

8. Oглед на помещението се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 22.08.2016 г.

9. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на 22.08.2016 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

10. В случай на непровеждане на търга, повторен търг ще се проведе на 01.09.2016 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Oглед, за повторния търг, на помещението се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 31.08.2016 г. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 31.08.2016 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.       Към началото на страницата