Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на Област Разград времето от 01.05.2016 год. до 15.10.2016 година

 ЗАПОВЕД

№  ОМП-02

Разград 27.04.2016

На основание чл.32, ал.1 и чл. 31, ал. 1 , т. 9  от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и по предложение на Директора на  Регионална дирекция по горите Русе, изх. № ОХ 55/26.04.2016 год.

НАРЕЖДАМ :

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на Област Разград  времето от 01.05.2016 год. до 15.10.2016 година.

2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

3. През този период държавните горски стопанства /ДГС/, държавните ловни стопанства /ДЛС/ и Общинските горски предприятия /ОГП/, да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал.

4. Директорите на ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП и Общините собственици на гори, съгласувано с Регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението” /РДПБЗН/, да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност /І-ви Клас/.

5. ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП, Общините и юридическите лица  - собственици на гори, които имат изготвени Годишни оперативни планове за опазване на горските територии от пожари /ГП/ да продължат изпълнението им, а собствениците на гори, които нямат изготвени ГОП да изпълняват планираните в ГП на ТП ДГС и ТП ДЛС мероприятия за техните горски имоти.

6. Регионалната дирекция по горите /РДГ/ да продължи изпълнението на регионалната програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РД ПБЗН да осъществяват контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП, Общините, юридическите и физическите лица – собственици на гори.

7. Особено внимание да се обърне на:

7.1. Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици, съгласно ГП.

7.2.Контролът по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.

7.3. Почистване на сухите треви покрай ж.п. линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от І-ви Клас на пожарна опасност.

7.4. Осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.

7.5. Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.

8.  За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП, Общините и юридическите лица собственици на гори, които имат изготвени ГП за защита на горски територии от пожари.

9. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии ръководителите на ТП ДГС, ТП ДЛС и РДГ незабавно да предават информацията до момента, съгласно утвърдената схема.

10.  В срок до 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него информация да се свежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ТП ДГС и ТП ДЛС.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на РД ПБЗН, ТП ДГС, ТП ДЛС, ОГП и Кметовете на Общини, а чрез тях на кметовете на кметства и кметски наместници.

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Областна администрация  Разград и Регионална дирекция по горите Русе.

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Садък Алчев  – Главен секретар на Областна администрация Разград.

 

МАНОЛ КИВШАНОВ /п/

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:Към началото на страницата