Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за административни дейности - заповед № ДС-16-006 от 06.12.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЗГРАД

АДРЕС: ГР. РАЗГРАД, БУЛ. “БЕЛИ ЛОМ” № 37А,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ. 2ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И

ЗАПОВЕД № ДС-16-006 ОТ 06.12.2016 Г. НА

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


ОБЯВЯВА:

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за административни дейности – за офис, на помещения № 13, 14 и част от коридор с обща площ 40.15 кв.м. в самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.7270.4.3 по кадастралната карта на гр. Разград, находящи се на четвърти етаж в сграда – публична държавна собственост с идентификатор 61710.505.7270.4 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15, АДС № 2549/05.12.2014 г.

Търгът ще се проведе на 17.01.2017 г. (повторен на 31.01.2017 г.) от 10.30 часав зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, Област Разград.

2. Начална наемна цена – 140,00 (сто и четиридесет) лева.

3. Стъпка на наддаване – 10,00 (десет) лв.

4. Предназначение на самостоятелния обект –за административнидейности – за офис.

5. Срок на наемното отношение – 5 (пет) години.

6. Цена на тръжните книжа – 30,00 (тридесет) лева. Закупуването им се извършва от касата на Областна администрация Разград – седми етаж, бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград.

7. Депозит за участие в търга – 50,00 (петдесет) лева. Плащането се извършва по сметка на Областна администрация Разград, IBAN: BG83 CREX 92 60 33 11 25 34 00, BICCREXBGSF на „Токудабанк” АД, офис Разград.

8. Oглед на помещението се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 16.01.2017 г.

9. Подаването на заявленията за участие в търга – до 17.30 часа на 16.01.2017 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.

10. В случай на непровеждане на търга, повторен търг ще се проведе на 31.01.2017 г. от 10.30 часа в зала 712 – седми етаж на Областна администрация Разград, бул. “Бели Лом“ № 37А, гр. Разград, при спазване на същите условия. Oглед, за повторния търг, на помещението се извършва след закупуване на тръжни книжа, по предварителна заявка (по образец), до 30.01.2017 г. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.30 часа на 30.01.2017 г. на гише “Административно обслужване“ – 8 етаж на Областна администрация Разград.       Към началото на страницата