ОА2.18 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

Наименование

на услугата  

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

Правно основание

чл. 192, ал. 3 и чл. 193, ал. 4  от Закона за устройство на територията

 

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане;

2. Документ за собственост или други вещни права за поземления имот, до който ще се осъществява достъпа;

3. Документи, удостоверяващи необходимостта от учредяване на конкретното сервитутно право и доказващи изпълнението на условията на чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ;

4. Актуална скица-извадка от действащ ПУП, кадастрален план, кадастрална карта, КВС с предложение за начина на преминаване/прокарване (допустими са варианти);

5. Съгласие от ведомството, което стопанисва имота;

6. Разрешение от министъра на регионалното развитие в случаите по чл. 192, ал. 5 и чл. 193, ал. 6 от ЗУТ;

7. Влязла в сила оценка на правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, изготвена по реда на чл. 210 от ЗУТ;

8. Документи, доказващи заплащане на определената цена на правото на преминаване/прокарване;

9. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

Срок за изпълнение

1 месец

 

Такса

Без таксаКъм началото на страницата