РЕШЕНИЕ № АК-11-003/09.02.2017

РЕШЕНИЕ

№ АК-11-003

Разград, 09.02.2017 г.

 

Манол Кившанов – Областен управител на Област Разград, след като се запознах с документите по преписка № 08-01-006/07.02.2017 г. на Областна администрация Разград, приемам за установено следното:

Преписка № 08-01-006/07.02.2017 г. на Областна администрация Разград е образувана във връзка с писмо изх. № АО-05-03-967/07.02.2017 г. от Кмета на Община Разград, с което, на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси във връзка с чл. 5, § 5 от  Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, се иска разрешение от Областния управител за предприемане на спешна мярка от Община Разград чрез пряко възлагане на превоза на автобусни линии:  Градска линия № 2 /МР  № 13102/, Градска линия № 3/МР  № 13103/,  Градска линия № 4 /МР  № 13104/, Градска линия № 6 /МР  № 13106/,  София - Разград /МР № 17201/, Бургас – Разград /МР № 17101/, Разград – Мортагоново /МР № 13208/, Разград – Дряновец – Балкански /МР № 13203/ и Разград – Осенец – Пороище /МР № 13209-1 и МР № 13209-2/. Кметът обосновава необходимостта от разрешението с наличието на непосредствен риск от прекъсване на транспортното обслужване на автобусните линии от 11.02.2017 г., тъй като същите са  били предмет на сключени Договори между Община Разград и превозвачи, чиито срок на действие изтича на 10.02.2017 г. Договорите са били сключени на основание Решения № АК-11-03 от 10.02.2016 г. на Областния управител на Област Разград, с което е дадено разрешение на Кмета на Община Разград да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по посочените  автобусни линии за срок от 1 година. С настоящото искане Кметът уведомява, че е налице фактическа невъзможност за провеждане и приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка до 10.02.2017 г., а посочените автобусни линии са съществуващи и са част от действащата транспортна схема, което обуславя обществената потребност от тяхното изпълнение.

От изложените обстоятелства е видно, че е налице непосредствен риск от прекъсване на услугите за пътнически превоз с автобусен транспорт по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Последното не съответства на обществения интерес, свързан с регулярното предоставяне на транспортни услуги. Следва да се отбележи, че съгласно чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа, възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не следва да надвишава две години.Тъй като с предходно Решение № АК-11-03  от 10.02.2016 г. на Областния управител на Област Разград, за същата обществена услуга е допусната спешна мярка със срок на действие от 1 година, то при издаване на настоящото разрешение, посоченият двугодишен срок не следва да бъде превишен.

Налице е опасност да бъдат съществено накърнени интересите на лицата, ползващи услугата автобусен превоз на пътници по автобусните линии, предмет на искането. Осигуряването на транспорт за жителите на населените места, обслужвани от посочените автобусни линии чрез регламентиран транспорт, представлява важен обществен интерес по смисъла на чл. 60, ал. 1 от АПК, поради което следва да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, § 5 от  Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и чл. 60, ал.1 от АПК,

 

РЕШИХ:

РАЗРЕШАВАМ на Кмета на Община Разград да възложи пряко извършването на автобусен превоз на пътници по автобусни линии Градска линия № 2 /МР  № 13102/, Градска линия № 3/МР  № 13103/,  Градска линия № 4 /МР  № 13104/, Градска линия № 6 /МР  № 13106/,  София - Разград /МР № 17201/, Бургас – Разград /МР № 17101/, Разград – Мортагоново /МР № 13208/, Разград – Дряновец – Балкански /МР № 13203/ и Разград – Осенец – Пороище /МР № 13209-1 и МР № 13209-2/ от общинската и републиканската транспортни схеми, от квотата на Община Разград, със срок до приключване на процедурата за избор на превозвач по реда на Закона за обществените поръчки, но не повече от 1 (една) година, считано от 11.02.2017 г.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допускам предварително изпълнение на настоящото решение.

Решението да се изпрати на Кмета на Община Разград и да се публикува в един местен и един национален ежедневник.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването му пред Административен съд Разград.

 

МАНОЛ КИВШАНОВ         /п/

Областен управителКъм началото на страницата