Конкурс за длъжността Младши експерт в Дирекция „АКРРДС” - Изтекъл

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване  на държавен служител

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Със седалище и адрес : град Разград, бул. „Бели Лом” 37А,  на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-22-03/19.04.2012 г. на Областния управител на Област Разград обявява конкурс за назначаване на  държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността Младши експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Област Разград за заемане чрез конкурс за държавни служители.

Основната цел на длъжността е: Координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование: висше, минимална образователна степен  - Професионален бакалавър по…

2.2.  Минимален ранг - V младши ранг или професионален опит  - не се изисква

2.3. Допълнителни умения и квалификация носещи предимство на кандидатите:

2.3.1. Предпочитано професионално направление на завършеното висше образование: Администрация и управление или Икономика.

2.3.2. Добри компютърни познания - MSWord, Excel, умения за работа в Интернет среда

3. Минимален размер на основната заплата определена за длъжността - 335 лева.

4. Начинна провеждане на конкурса:

            Конкурсната процедура ще се проведе чрез тест и интервю  с  допуснатите до участие в конкурса кандидати.

5. За участие в конкурса кандидатите  да представят следнитедокументи:

·        писмено заявление за участие в конкурса (съгласно приложение № 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

·        декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

·        копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

·        копияот документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

·        копие на личната карта на кандидата;

·        подробна професионална автобиография.

 

Документите за участие в конкурса  се подават лично от кандидатите или от техен упълномощен представител в срок от 09.00 часа на 21.04.2012 г. до 17.00 часа на 04.05.2012 г. включително в Областна администрация – Област Разград, етаж 8 – гише за административно обслужване.

            Обявлението за откриването на конкурсната процедура да се изпрати за публикуване във вестник „Екип 7”,  да  се публикува в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, да се постави на таблото за административно обслужване, намиращо се на 8  етаж  в сградата на администрацията, и да се публикува на интернет страницата на администрацията http://www.rz.government.bg

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат при подаване на заявлението за участие на гишето за административно обслужване, намиращо се на 8 етаж  в Областна администрация – Област Разград.

Телефон за справки: 084 616 – 239 – Главен експерт “Човешки ресурси”

            

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ          

Областен управителКъм началото на страницата